• Επισκεφτείτε μας

  • Αναζήτηση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
MBA (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION)

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ανακοινώνει τη δημιουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (MBA)». Το νέο πρόγραμμα θα προσφέρει τρεις διαφορετικές ειδικεύσεις που θα καλύπτουν ευρύ φάσμα αναγκών των Επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα θα προσφέρονται οι εξής κατευθύνσεις:

Management

Marketing

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή, αφενός μεν, γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αφετέρου δε, η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν. Εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Master in Business Administration)

Το ΠΜΣ θα παρέχει τρεις (2) ειδικεύσεις: α) Μάρκετινγκ και β) Management.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Κατά προτίμηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία ως στελέχη επιχειρήσεων σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ είναι αποκλειστικά πλήρους φοίτησης και ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί είναι πενήντα (50).

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι διαθέσιμες εδώ.

2410 684 708, 709

secrypms@uth.gr