• Επισκεφτείτε μας

  • Αναζήτηση

Σκοπός

Αντικείμενο - Σκοπός

Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Master in Business Administration) που είναι η παραγωγή, αφενός μεν, εξειδικευμένης γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, αφετέρου δε, η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν, για να συμβάλουν στην ανάπτυξη της επιστήμης της διοίκησης, αλλά και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, όπως αυτές διαμορφώνονται στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό, εμπορικό και διοικητικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, καλλιεργεί μια συστημική θεώρηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών, που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη οργάνωση, τη διοίκηση του προσωπικού, το στρατηγικό σχεδιασμό, τη δημιουργία, την τιμολόγηση, την προώθηση και τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές στόχους.

Επιπλέον, φιλοδοξεί να παράγει αποφοίτους ικανούς να προσφέρουν τις γνώσεις τους στην εν γένει ανάπτυξη και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και οργανισμών που υπηρετούν και οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν από τη θέση που δραστηριοποιείται ο καθένας, στην τοπική κοινωνία και στην εθνική οικονομία, όπως επίσης να συμβάλλει ακόμη περαιτέρω στην επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη εκείνων των φοιτητών που έχουν ήδη μεγάλη εμπειρία στον επιστημονικό και επαγγελματικό τους βίο και επιλέγουν την παρακολούθηση του ΠΜΣ ΜΒΑ.

Το ΜΒΑ παρέχει δύο (2) ειδικεύσεις: α) Management, και β) Μarketing.

Βασικός σκοπός του ΜΒΑ είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, ικανών να διαχειριστούν με επιτυχία τα σύνθετα ζητήματα σχεδιασμού, λειτουργίας ελέγχου και διαχείρισης στο σύγχρονο διασυνδεδεμένο και πολυδιάστατο κόσμο των επιχειρήσεων. Ο επιχειρηματικός-διοικητικός τομέας έχει ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού που να διαθέτει τις ειδικές γνώσεις της επιχειρηματικής και διοικητικής διαδικασίας, παράλληλα με την χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και εργαλείων – σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και πόρων για την αποτελεσματική διεκπεραίωση της διοικητικής λειτουργίας ή και την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλών και καθοδήγησης στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Ειδικότεροι στόχοι του ΜΒΑ, που οργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι:

α) η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων αλλά και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, ανάλογα με την ειδίκευση, όπως η Στρατηγική διοίκηση, η χρηματοοικονομική λογιστική, το Μάρκετινγκ, η Συμπεριφορά Καταναλωτή & Έρευνα Μάρκετινγκ, η Ίδρυση και μετασχηματισμοί επιχειρήσεων, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, η Αγορά εργασίας, η φορολογία επιχειρήσεων, κ.λπ. και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών της στο αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

β) η ανάπτυξη στους φοιτητές της ικανότητας έρευνας και ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας, σε ένα σημαντικό αριθμό διαφορετικών τομέων, όπως η λήψη αποφάσεων, η δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, η ίδρυση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, η διοίκηση μάρκετινγκ, η ηγεσία και η οργανωσιακή συμπεριφορά, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα από την παρουσίαση και κατανόηση των σύγχρονων θεωρητικών εξελίξεων και τάσεων της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

γ) η προσφορά της δυνατότητας σε νέους αποφοίτους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μέσα από τα γνωστικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων, να εισέλθουν στον χώρο του σύγχρονου επιχειρείν, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους και βελτιώνοντας την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά εργασίας.

δ) η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και Τμημάτων άλλων ΑΕΙ, καθώς και η εκπαίδευση και διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των υπηρεσιών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα γενικότερα.

ε) η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προκειμένου να προωθήσουν την ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα και να διαχειριστούν με επιτυχία τα σύνθετα ζητήματα σχεδιασμού, λειτουργίας ελέγχου και διαχείρισης στο διασυνδεδεμένο και πολυδιάστατο τομέα των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

στ) η περαιτέρω εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που επιθυμούν να επιταχύνουν και να προωθήσουν την εξέλιξη και την σταδιοδρομία τους

ζ) η πιστοποίηση αποφοίτων να αναλάβουν σημαντικές διοικητικά ιεραρχικές θέσεις και να ασκήσουν υψηλού επιπέδου διοικητικά καθήκοντα, καθώς και να αναλαμβάνουν επιχειρηματικές σταθμισμένες επιστημονικά πρωτοβουλίες για την επιτυχή ανάπτυξη και λειτουργία καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

η) η προετοιμασία νέων επιστημόνων και ερευνητών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για διδακτορικές σπουδές και συμμετοχή σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα διασύνδεσης, κινητικότητας, απόκτησης εμπειρίας ή επαγγελματικής αποκατάστασης.