Συχνές Ερωτήσεις

Ποιές είναι οι βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΘ;

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσφέρει στους φοιτητές ηλεκτρονικές υπηρεσίες με σκοπό τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασής τους με το Ίδρυμα. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ενεργοποίηση και η χρήση των ακαδημαϊκών σας emails. (Σας έχουν σταλεί σχετικές πληροφορίες από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης) Για την άμεση ενεργοποίηση και χρήση των βασικότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν τον σύντομο οδηγό εδώ.

Ποιος είναι ο σκοπός του ΠΜΣ;

To ΠΜΣ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το γνωστικό πεδίο που θεραπεύει το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο προπτυχιακό επίπεδο. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι το ΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες, εφαρμόζοντας πιο δυναμικές εκπαιδευτικές τεχνικές και διεισδύοντας σε μεγαλύτερο βάθος στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Με αυτό τον τρόπο παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές γνώση και δεξιότητες που είναι άμεσα εφαρμοστέες στον επαγγελματικό χώρο. Παράλληλα, το γεγονός ότι δεν θεωρεί ως προαπαιτούμενο γνώσεις και δεξιότητες Διοίκησης Επιχειρήσεων από το προπτυχιακό επίπεδο, αλλά παρέχει ολοκληρωμένη γνώση και δεξιότητες στο επίπεδο αυτό κάνει το ΠΜΣ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ιδανικό για ανθρώπους που επιθυμούν να συμπληρώσουν τις οικονομικές - διοικητικές τους γνώσεις και δεξιότητες και να συνδυάσουν την Διοίκηση Επιχειρήσεων με το γνωστικό αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών τους.  

Το αντικείμενό του είναι να εμβαθύνει σε τέτοιο βαθμό και να ολοκληρώσει την προσέγγιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και των οργανισμών σε όλο το εύρος των αναγκών τους τόσο στο τακτικό, όσο και στο λειτουργικό και στρατηγικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διοικητική (στρατηγική, την επιχειρηματική ηθική, την εταιρική κοινωνική ευθύνη),  στην χρηματοοικονομική (χρηματοοικονομική λογιστική, διοικητική λογιστική και χρηματοοικονομική διοίκηση), αλλά και στην παραγωγική-εμπορική λειτουργία (μάρκετινγκ, προώθηση, διανομή προϊόντων).

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΠΜΣ είναι να συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των τοπικών και όχι μόνο επιχειρήσεων και να ενισχύσει τις προοπτικές επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. Επιπρόσθετα, φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη που χαρακτηρίζονται από δυναμισμό, ηθικές αρχές και αίσθηση του καθήκοντος έναντι της επιχείρησης/οργανισμού που εργάζονται ή ηγούνται, αλλά και της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται.

Η ανάλυση της αποστολής και των σκοπών του ΠΜΣ σε στόχους έχει ως εξής:

  • Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ να είναι σε θέση να έχουν κατανοήσει και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει.
  • Οι απόφοιτοι να έχουν κατανοήσει την ενεργή σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου της Διοίκησης Επιχειρήσεων με άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα και να μπορούν να συνδέσουν τα αντικείμενα αυτά δημιουργικά προς όφελος της επιχείρησης/οργανισμού.
  • Η ανάπτυξη της έρευνας και της διαρκούς αναζήτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό και την οργάνωση των λειτουργιών της επιχείρησης/οργανισμού.
  • Η ανάπτυξη της κατανόησης της δυναμικής και της θεμελιώδους αξίας του ανθρώπου στην επιτυχία και την σταθερότητα των οργανωσιακών δομών.
  • Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της διοίκησης (προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος-ηγεσία).
  • Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
  • Η πιστοποίηση των αποφοίτων στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το ΠΜΣ και η προετοιμασία τους για την ανάληψη καθηκόντων ευθύνης.
  • Η προετοιμασία νέων επιστημόνων και ερευνητών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για διδακτορικές σπουδές και συμμετοχή σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα διασύνδεσης, κινητικότητας, απόκτησης εμπειρίας ή επαγγελματικής αποκατάστασης.

Ποιοι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί;

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Κατά προτίμηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας ως στελέχη επιχειρήσεων σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολογία, εκφραζόμενη σε εκατοστιαία κλίμακα από ένα [1] έως εκατό [100]. Η βαθμολογία διαμορφώνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια, το καθένα από τα οποία αποδίδεται με ποσοτικοποιημένο συντελεστή βαρύτητας, εκφραζόμενο επί τοις εκατό (100%) σε ακέραιο αριθμό και έχουν ως εξής :

ΚΡΙΤΗΡΙΟΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Γενικός βαθμός πτυχίου20%
Αποδεδειγμένη τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας10%
Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ20%
Συναφής με το αντικείμενο εργασιακή ή/και ερευνητική εµπειρία15%
Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών*15%
Συνέντευξη10%
Λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ,  γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία  κλπ)10%

* H επίδοση στη διπλωματική εργασία λαμβάνεται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διπλωματική εργασία ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας προσμετράται στα υπόλοιπα κριτήρια.

Ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός εισακτέων;

Στόχος του ΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, πλήρως εξειδικευμένα.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ΕΔΜ για την απόκτηση του πτυχίου ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στους σαράντα (40) φοιτητές κατ΄ έτος

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι εκείνοι, οι οποίοι θα λάβουν το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό καθώς και εκείνοι που θα ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση των επιτυχόντων.

Ποια είναι η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ;

Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι πλήρης και η κανονική διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 10 υποχρεωτικά μαθήματα με 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) έκαστο και στο τρίτο εξάμηνο να εκπονήσουν διπλωματική εργασία ισοδύναμη με 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ή εναλλακτικά να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε δύο (2) μαθήματα αντί διπλωματικής με 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS) έκαστο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Μέγιστη διάρκεια φοίτησης ορίζεται ο διπλάσιος χρόνος της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Που διεξάγονται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα διεξάγονται στη Λάρισα, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ, είναι δυνατή η εξ' αποστάσεως παροχή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πότε γίνονται οι αιτήσεις στο ΠΜΣ;

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται κάθε Ιούνιο και τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας για τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πώς υποβάλλονται τα δικαιολογητικά;

Αρχικά γίνεται ηλεκτρονικά η αίτηση, με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας. Στη συνέχεια, σε περίπτωση αποδοχής, όλα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Εγγραφή στο ΠΜΣ

Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εντός προθεσμίας για την αποδοχή ή μη της ένταξης τους στο ΠΜΣ. Η μη έγκαιρη ανταπόκριση από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Σε αυτή την περίπτωση, καλούνται διαδοχικά οι επιλαχόντες επιτυχόντες.

Σε τι ποσό ανέρχονται τα τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ;

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ είναι 3500 ευρώ και καταβάλλονται τμηματικά σε 5 ισόποσες δόσεις κατά τη διάρκεια του ΠΜΣ.

Πότε δικαιούται κάποιος/α απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης;

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, έως το 30% των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης με βάση ακαδημαϊκά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Ποιες είναι οι παροχές προς τους φοιτητές του ΠΜΣ;

Φοιτητική Ταυτότητα (Πάσο)

Πρόσβαση στις Πληροφοριακές Πηγές των Κεντρικών Βιβλιοθηκών και κάρτα μέλους δανεισμού

Ηλεκτρονικό λογαριασμό (e-mail)

Πρόσβαση στο διαδίκτυο (τα κτίρια διαθέτουν free WI-FI)

Πρόσβαση στο διαδίκτυο από εξωτερικό πάροχο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Π.Θ. και ΤΕΙ Θεσσαλίας από τον υπολογιστή τους μέσω VPN.

Περισσότερες πληροφορίες στο it.uth.gr

Πως θα αιτηθώ έκδοση πιστοποιητικών;

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για έκδοση πιστοποιητικών (βεβαίωση σπουδών , πιστοποιητικό για στρατολογία, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας , κ.α) μέσω της υπηρεσίας  Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Πως μπορώ να αποκτήσω Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα τον προσωπικό Αριθμό Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ). Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ο ΑΓΜ αποτελείται από 7 ψηφία. Δεν απαιτούνται ενέργειες από την πλευρά των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν τον ΑΓΜ τους. Για να ενημερωθείτε για τον ΑΓΜ που σας έχει αποδοθεί μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (δείτε παρακάτω).

Στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής  της  Ακαδημαϊκής Ταυτότητας  μου τι χρειάζεται να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση ο φοιτητής χρειάζεται να προσκομίσει στη  Γραμματεία του Τμήματος υπεύθυνη δήλωση απώλειας ή κλοπής. Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται και υπογράφεται σε αστυνομικό Τμήμα και στη συνέχεια προσκομίζεται στη Γραμματεία.

Πως θα αιτηθώ διαγραφή από το Τμήμα;

Η διαγραφή  γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή  στη Γραμματεία ΠΜΣ. Πραγματοποιείται με δύο τρόπους : α) με την φυσική παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος ,β) σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν μπορεί να παραστεί με φυσική παρουσία, τότε υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση διαγραφής μέσω ΚΕΠ.

Πως θα αιτηθώ αναστολή σπουδών από το Τμήμα;

Η αναστολή σπουδών γίνεται με αίτηση του φοιτητή  στη Γραμματεία. Αναστολή σπουδών γίνεται στις αρχές  των εξαμήνων (χειμερινό ή εαρινό).  Προσοχή κατά τη διάρκεια της αναστολής ο φοιτητής χάνει τη φοιτητική του ιδιότητα.

Πως θα αιτηθώ αναστολή σπουδών από το Τμήμα;

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται  από το Τμήμα. Οι φοιτητές δεν χρειάζεται να κάνουν δήλωση μαθημάτων  στο Α΄ εξάμηνο (γίνεται αυτόματα κατά την εγγραφή τους).

Πως μπορώ να αποκτήσω Ιδρυματικό Λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας;

Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα τον προσωπικό Ιδρυματικό Λογαριασμό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός αποτελείται από το Όνομα Χρήστη (username) και τον μυστικό Κωδικό (password). Για να ενεργοποιήσετε τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα Ανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης. Εκεί θα καταχωρήσετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό ανάκτησης που σας δόθηκαν και δύο φορές έναν κωδικό δικής σας επιλογής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συνθηματικό ανάκτησης που σας έχει δοθεί είναι μίας χρήσης και απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού σας.

Πως μπορώ να αποκτήσω Ιδρυματικό Λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας;

Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα τον προσωπικό Ιδρυματικό Λογαριασμό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός αποτελείται από το Όνομα Χρήστη (username) και τον μυστικό Κωδικό (password). Για να ενεργοποιήσετε τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα Ανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης. Εκεί θα καταχωρήσετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό ανάκτησης που σας δόθηκαν και δύο φορές έναν κωδικό δικής σας επιλογής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συνθηματικό ανάκτησης που σας έχει δοθεί είναι μίας χρήσης και απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού σας.

Πως μπορώ να αποκτήσω προσωπική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (eMail) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας;

Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα προσωπική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (eMail). Δεν απαιτούνται ενέργειες από την πλευρά των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν το email τους στο ΠΘ. Το προσωπικό eMail είναι της μορφής   username @uth.gr , όπου username το Όνομα Χρήστη που αντιστοιχεί στον Ιδρυματικό Λογαριασμό κάθε φοιτητή. Η είσοδος χρήστη στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη. Για την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μέσω ιστοσελίδας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Webmail (οδηγίες Webmail). Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μπορείτε να βρείτε στο σχετικό οδηγό με τίτλο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Τι είναι το eClass και πως μπορώ να έχω πρόσβαση στην πλατφόρμα;

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass λειτουργεί ως το ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του ΠΘ. Οι φοιτητές θα πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο του eClass (https://eclass.uth.gr/) και να πραγματοποιήσουν εγγραφή με τα στοιχεία του Ιδρυματικού τους Λογαριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την εγγραφή σας προτείνεται η ανάγνωση της ενότητας των συχνών ερωτήσεων ειδικά για το eclass.  Μετά την επιτυχημένη εγγραφή, η είσοδος χρήστη στο eClass γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

Τι είναι πλατφόρμα MS Teams και πως μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτήν;

Η πλατφόρμα MS Teams χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή και παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως. Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας MS Teams ακολουθήστε το σχετικό οδηγό με τίτλο Οδηγίες για Σύνδεση και Χρήση στο MS-Teams. Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στο σχετικό οδηγό με τίτλο Εξ’ αποστάσεως Μαθήματα. Μετά την επιτυχημένη ενεργοποίηση και παραμετροποίηση, η είσοδος χρήστη στο MS Teams γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram