Διοίκηση

Επιχειρήσεων

Master in Business 
Administration (MBA)

νέο πρόγραμμα

MBA

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ανακοινώνει τη δημιουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο: 

«Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (MBA)»
Το νέο πρόγραμμα παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές γνώση και δεξιότητες που είναι άμεσα εφαρμοστέες στον επαγγελματικό χώρο. Παράλληλα, το γεγονός ότι δεν θεωρεί ως προαπαιτούμενο γνώσεις και δεξιότητες Διοίκησης Επιχειρήσεων από το προπτυχιακό επίπεδο, αλλά παρέχει ολοκληρωμένη γνώση και δεξιότητες στο επίπεδο αυτό κάνει το ΠΜΣ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ιδανικό για ανθρώπους που επιθυμούν να συμπληρώσουν τις οικονομικές - διοικητικές τους γνώσεις και δεξιότητες και να συνδυάσουν την Διοίκηση Επιχειρήσεων με το γνωστικό αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών τους.

Το αντικείμενό του είναι να εμβαθύνει σε τέτοιο βαθμό και να ολοκληρώσει την προσέγγιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και των οργανισμών σε όλο το εύρος των αναγκών τους τόσο στο τακτικό, όσο και στο λειτουργικό και στρατηγικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διοικητική (στρατηγική, την επιχειρηματική ηθική, την εταιρική κοινωνική ευθύνη), στην χρηματοοικονομική (χρηματοοικονομική λογιστική, διοικητική λογιστική και χρηματοοικονομική διοίκηση), αλλά και στην παραγωγική-εμπορική λειτουργία (μάρκετινγκ, προώθηση, διανομή προϊόντων).

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΠΜΣ είναι να συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των τοπικών και όχι μόνο επιχειρήσεων και να ενισχύσει τις προοπτικές επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. Επιπρόσθετα, φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη που χαρακτηρίζονται από δυναμισμό, ηθικές αρχές και αίσθηση του καθήκοντος έναντι της επιχείρησης/οργανισμού που εργάζονται ή ηγούνται, αλλά και της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Κατά προτίμηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία ως στελέχη επιχειρήσεων σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι πλήρης και η κανονική διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα, αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί είναι σαράντα (40).

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στην τριτοβάθμια μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική ή και στην Αγγλική Γλώσσα.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστημιο
Θεσσαλίας

Π.Ο, ΕΟ Λάρισας Τρικάλων, Λάρισα 415 00
+30 2410 684708
secr.mba@uth.gr> Αίτηση
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram